Razpis kandidacijskega postopka – mandatno obdobje 2024-2028

Ljubljana, 22.12.2023

Spoštovani člani DRS,

V  letu 2024 se izteče štiri letni mandat vseh članov organov Društva revmatikov Slovenije (DRS) in vodij podružnic.

V skladu s Statutom DRS ( z dne 30.6.2021), Pravilnikom o kandidacijskem postopku za volitve v organe društva (z dne 16.8.2011) in Poslovnikom o delu zbora članov  DRS (z dne 5.5.2011 in spremembe z dne 26.3.2022) objavljamo:

Sklep upravnega odbora DRS o razpisu kandidacijskega postopka za volitve v organe društva za  mandatno obdobje 2024 – 2028 in imenovanju kandidacijske komisije (v nadaljevanju: Sklep o kandidacijskem postopku).

Volitve v organe DRS bodo potekale na rednem volilnem Zboru članov DRS, dne 28.3.2024 s pričetkom ob 16.00 uri  (4. nadstropje, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana. Predhodno se bodo v skladu s Statutom DRS izvedli delni zbori članov v podružnicah.

Celotno besedilo Sklepa o kandidacijskem postopku je dostopno na spodnji povezavi:

Sklep o razpisu kanidacijskega postopka za volitve v organe društva za mandatno obdobje 2024 – 2028 (klik za ogled!)

Rok za vložitev kandidatur začne teči naslednji dan po objavi Sklepa o razpisu kandidacijskega postopka na spletni strani DRS in se izteče 30. dan po objavi. Če je zadnji dan roka za prijavo v nedeljo ali drug dela prost dan se šteje za zadnji rok prijave prvi naslednji delovni dan (to je PONEDELJEK, 22.1.2024).

1. Kandidature se morajo vložiti na predpisanem KANDIDACIJSKEM OBRAZCU A. – kandidatura za funkcijo v organu DRS in/ali KANDIDACIJSKEM OBRAZCU B. – kandidatura za vodjo podružnice DRS, ločeno za vsako funkcijo v organu DRS. Obrazca sta dostopna na spodnjih povezavah:

2. Obvezne priloge k predlogom za kandidature so na spodnjih povezavah:

Kandidat za predsednika društva mora ob kandidaturi predstaviti tudi svojo vizijo vodenja društva v naslednjem mandatu.

Predlog kandidature je popoln le, če so k podpisanemu in izpolnjenemu kandidacijskem obrazcu priložene tudi vse, izpolnjene in podpisane, obvezne priloge!

3.  Neobvezna priloga h kandidaturam (za člane upravnega in nadzornega odbora, za člane disciplinske komisije in vodje podružnic) je na spodnji povezavi:

V prilogi h kandidaturi se lahko poda tudi kandidatov osebni pogled na opravljanje funkcije za katero kandidira in delovanje društva v prihodnje.

Kandidacijski obrazec (A. in/ali B.) s prilogami (OBRAZCI 1, 2, 3 in 4) lahko predlagatelji prevzamejo tudi v pisarni društva. Dodatne informacije v zvezi z kandidacijskim postopkom so na voljo v času uradnih ur (torek in četrtek med 10.00 in 14.00 uro) na tel. št: 059 075 366 ali osebno v pisarni društva ter na elektronskem naslovu: drustvo@revmatiki.si.

Najlepše vas pozdravljamo,

Strokovna služba DRS