Akti društva

  • Statut društva

Čistopis sprememb Statuta, ki jih je sprejel zbor članov z dne 30.6.2021

Čistopis, Statut DRS, z dne 30.6.2021

  • Drugi splošni akti društva

Poslovnik o delu zbora članov DRS, z dne 5.5.2011

Pravilnik o kandidacijskem postopku za volitve v organe društva