Navodila k javni razpravi k osnutku Statuta in Poslovnika o delu Zbora članov

Datoteke

Pred vami sta na spodnjih povezavah dostopni, s strani Izvršilnega odbora potrjeni besedili osnutka novega Statuta Društva revmatikov Slovenije in poslovnika o delu Zbora članov. Osnutka je pripravila delovna skupina, ki jo je na podlagi sklepa Izvršilnega odbora, dne 07.12.2010 imenoval Svet društva v sestavi: ga. Senka Vrbica iz Pravno informacijskega centra, ga. Irena Fürst – vodja podružnice Posavje, gdč. Petra Zajc – strokovna sodelavka društva in g. Franc Špegel – predsednik Nadzornega odbora.

Vljudno vas vabimo, da sodelujete v javni razpravi k osnutku Statuta in Poslovnika o delu Zbora članov. Vaše predloge, mnenja, sugestije in pripombe pričakujemo do 6. marca 2011.

Pošljete jih lahko:

  • po elektronski pošti na spletni naslov: drustvo@revmatiki.si (zadeva: za osnutek Statuta in Poslovnika Zbora članov) ali
  • po pošti na naslov: Društvo revmatikov Slovenije, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, s pripisom: “Statut in Poslovnik Zbora članov “.

Pripombe in predloge je potrebno podati k posameznim členom v eni od predlaganih oblik:

  • navedba poglavja ali člena na katerega se pripomba oziroma predlog nanaša + predlagano besedilo oziroma pripombe + obrazložitev (neobvezno) ali
  • v samem besedilu osnutka Statuta in poslovnika Zbora članov dodati novo predlagano besedilo ali pripombe + jasno označiti katero prvotno besedilo se spreminja ter pri tem ne brisati prvotnega besedila + obrazložitev (neobvezno).

Načelne pripombe morajo biti označene kot načelne (splošne) pripombe. Če se ne nanašajo na osnutek Statuta ali Poslovnika kot celoto, je potrebno navesti na katero poglavje ali ožji sklop členov se nanašajo.

Po izteku roka za pripombe, se bo ponovno sestala delovna skupina, ki bo preučila vse pravočasno prispele pripombe. Utemeljene pripombe bodo vnesene v končno različico besedila predloga Statuta in Poslovnika o delu Zbora članov, za sprejem na prvem rednem Zboru članov.

Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujemo in vabljeni k razpravi!