Kandidacijski postopek za volitve v organe DRS

Datoteke

Spoštovani člani DRS,

z 17. 10.2011 se izteče mandat tekočim članom organov Društva revmatikov Slovenije. V skladu z določbami statuta je kandidacijski postopek za volitve novih članov organov potrebno začeti najmanj dva meseca pred iztekom mandata le tem, za kar je odgovoren UO društva.

UO je tako dne, 16.8.2011 sprejel sklep o začetku kandidacijskega postopka za volitve v organe društva za 4 letno mandatno obdobje od 2011 do 2015. Sprejeti sklep objavljamo v pripetih datotekah na desni strani. Sklep boste prejeli vsi člani društva tudi po pošti na dom.

Pisne predloge za kandidature je potrebno vložiti na priloženem kandidacijskem obrazcu. Kandidacijski obrazec s prilogami k le temu, se prav tako nahajajo v pripetih datotekah na desni strani.

Obveščamo vas še, da imate  na delnih zborih po podružnicah v skladu z določbo 39. člena novega stauta možnost izvolitve oz. imenovanja novega vodje podružnice za dobo 4 let z možnostjo ponovne izvolitve. Smiselno to velja le za vodje, ki so bili imenovani vzporedno z izvolitvijo novih organov društva v tekočem mandatu, za ostale, ki jim mandat še ni potekel to ne velja.

Vodje podružnic pravno formalno niso organi društva, zato poziv k vlaganju kandidatur za vodje podružnic ni izrecno zapisan v objavljenem sklepu UO, kljub temu vas  opominjamo oz.pozivamo, da lahko tudi za vodje podružnic pošljete pisne predloge kandidatur in sicer izmed rednih članov zadevne podružnice. Pisne predloge vložite na posebnem kandidacijskem obrazcu za vodje podružnic. V primeru prispelih kandidatur, bo lista kandidatov za vodjo podružnice  del gradiva za delni zbor v vsaki zadevni podružnici posebej.Vse določbe iz sklepa smiselno veljajo tudi za vlaganje kandidatur za vodje podružnic.

Rok za vložitev predlogov kandidatur začne teči naslednji dan po objavi tega sklepa in se izteče 21. dan po objavi!

Za vsa morebitna vprašanja v zvezi z kandidacijskim postopkom smo vam na voljo na elektronskem naslovu drustvo@revmatiki.si , v pisarni društva in preko tel.št. o5 90 75 366 v času uradnih ur.

Najlepše vas pozdravljamo,

Strokovna služba DRS