Razpis kandidacijskega postopka za volitve v organe DRS za mandatno obdobje 2016 – 2020!!!

Spoštovani člani DRS,

V letošnjem letu se izteče mandat članom organov Društva revmatikov Slovenije (v nadaljevanju: DRS), ki je bil na zadnjem Zboru članov (dne 30.3.2015) podaljšan za 5 mesecev.

Vsem obstoječim izvoljenim članom organov društva tako izteče mandat z dnem 31. 3. 2016.

V skladu z določbami statuta DRS je kandidacijski postopek za volitve novih članov organov potrebno začeti najmanj dva meseca pred iztekom mandata tekočim članom organov, za kar je odgovoren upravni odbor.

Upravni odbor je zato na svoji zadnji redni seji sprejel sklep o razpisu kandidacijskega postopka za volitve v organe DRS za 4 letno mandatno obdobje od 2016 do 2020. Sprejeti sklep objavljamo na povezavi spodaj.

Po izvedenem kandidacijskem postopku bodo volitve v organe društva potekale na rednem Zboru članov (predstavnikov podružnic) v sredo, dne 30. 3. 2016.

 Vse informacije o upravičenih predlagateljih za vložitve predlogov kandidatur, pogojih, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, načinu vlaganju kandidatur in roku za oddajo kandidatur, so razvidne iz priloženega sklepa o razpisu kanidacijskega postopka.

Rok za vložitev predlogov kandidatur začne teči naslednji dan po objavi sklepa o razpisu kandidacijskega postopka in se izteče 21. dan po objavi (tj. četrtek, 18. februarja 2016) !

Pisne predloge za kandidature je potrebno vložiti na priloženem kandidacijskem obrazcu s prilogami (priloga št.1: Predstavitev kandidata, priloga št. 2: Soglasje kandidata in priloga št. 3: Vizija vodenja društva, ki je obvezna priloga le h kandidaturam za predsednika društva).

Celotna dokumentacija za vložitev kandidatur se nahaja na spodnji povezavi. Kandidacijski obrazec s prilogami lahko predlagatelji dvignejo tudi v pisarni društva (Parmova 32, 1000 Ljubljana) ali pri vodjih podružnic.

Dodatne informacije v zvezi z kandidacijskim postopkom so na voljo v pisarni društva v času uradnih ur (torek in četrtek med 10.00 in 14.00 uro) na tel. št: 059 075 366, osebno v pisarni društva ter na elektronskem naslovu: drustvo@revmatiki.si.

Najlepše vas pozdravljamo,

Strokovna služba DRS