Razpis kandidacijskega postopka za volitve v organe DRS

Spoštovani člani DRS,

V letošnjem letu se izteče štiri letni mandat vseh članov organov Društva revmatikov Slovenije (DRS) in vodij podružnic, ki so bili izvoljeni v organe društva na rednem Zboru članov, dne 30.3.2016.

V skladu s Statutom DRS (zadnja sprememba, z dne 14.7.2011), Pravilnikom o kandidacijskem postopku za volitve v organe društva (z dne 16.8.2011) in Poslovnikom o delu zbora članov  DRS (z dne 5.5.2011) objavljamo:

Sklep upravnega odbora DRS o razpisu kandidacijskega postopka za volitve v organe društva za  mandatno obdobje 2020 – 2024 in imenovanju kandidacijske komisije (v nadaljevanju: Sklep o kandidacijskem postopku), ki ga je upravni odbor sprejel na svoji zadnji redni seji dne, 14.12.2019.

Volitve v organe DRS bodo potekale na rednem Zboru članov DRS, dne 30.3.2020 s pričetkom ob 16.00 uri  (4. nadstropje, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana. Predhodno se bodo v skladu s Statutom DRS izvedli delni zbori članov v podružnicah, ki bodo potekali od 14.3. do 25.3.2020.

Sklep o kandidacijskem postopku vsebuje informacije za katere funkcije v organih društva poteka kandidacijski postopek, čas trajanja mandata članov v organih društva, datum rednega zbora članov na katerem bodo potekale volitve v organe društva, sestavo tričlanske kandidacijske komisije, pogoje za kanidate in predlagatelje, obvezne sestavine pisnih kanidatur, ki se vlagajo na predpisanem kandidacijskem obrazcu s prilogami (obvezne in neobvezne), način vložitve kandidatur in opremljenost kuvert, rok za vložitev kandidatur, kako bo potekalo odpiranje prispelih predlogov kandidatur ter oblikovanje kandidacijskih list, rok za vložitev odstopne izjave kandidata, da odstopa od vložene kandidature ter informacije o uporabi in obdelovanju osebnih podatkov, ki se bodo pridobli tekom kandidacijskega postopka.

Celotno besedilo Sklepa o kandidacijskem postopku je dostopno na spodnji povezavi:

Sklep o razpisu kandidacijskega postopka, 27.1.2020 (klikni za ogled!)

Rok za vložitev predlogov kandidatur začne teči naslednji dan po objavi Sklepa o razpisu kandidacijskega postopka na spletni strani DRS in se izteče 17. dan po objavi (to je do vključno četrtka, 13. februar 2020) !

1. Kandidature se morajo vložiti na predpisanem kandidacijskem obrazcu (A. ali  B.) ter ločeno za vsako funkcijo v organu DRS. Obrazca sta dostopna na spodnjih povezavah:

2. Obrazci obveznih prilog h kandidaturam:

Predstavitev kandidata mora vsebovati tudi opis njegovega dosedanjega dela v društvu ali drugem sorodnem področju in utemeljitev kandidature. Predstavitev (točka I. obrazca ) in utemeljitev (točka II. obrazca) naj vsaka vsebuje vsaj 5 povedi.

Obvezni sestavni del predloga za kandidaturo je tudi podpisana izjava kandidata o pristanku na kandidaturo.

Kandidat za predsednika društva mora ob kandidaturi predstaviti tudi svojo vizijo vodenja društva v naslednjem mandatu.

Predlog kandidature je popoln le, če so k podpisanemu in izpolnjenemu kandidacijskem obrazcu priložene tudi vse, izpolnjene in podpisane, obvezne priloge!

3.  Obrazec neobvezne priloge h kandidaturam (za člane upravnega in nadzornega odbora, za člane disciplinske komisije in vodje podružnic):

V prilogi h kandidaturi se lahko poda tudi kandidatov osebni pogled na opravljanje funkcije za katero kandidira in delovanje društva v prihodnje.

Kandidacijski obrazec (A. in B.) s prilogami (OBRAZCI 1, 2, 3 in 4) lahko predlagatelji prevzamejo tudi v pisarni društva in pri vodjih podružnic. Dodatne informacije v zvezi z kandidacijskim postopkom so na voljo v času uradnih ur (torek in četrtek med 10.00 in 14.00 uro) na tel. št: 059 075 366 ali osebno v pisarni društva ter na elektronskem naslovu: drustvo@revmatiki.si.

Najlepše vas pozdravljamo,

Strokovna služba DRS